FOTOGRAF gorzw LUBUSKIE fotograf ZIELONA GRA

 

 

Panna Moda nie musi by modelk, a Pan Mody nie musi by modelem, aby Wasz fotoreporta lubny by niezwykle udany. Wystarczy pamita o kilku wanych sprawach. S to kwestie czysto techniczne i jeli postaracie si o nich pamita jestem pewna, e Wasze zdjcia bd duo lesze ni innych Modych Par! W tym poradniku dowiesz si co zrobi, aby Twoje zdjcia lubne byy jeszcze lepsze!

 

Po pierwsze: PRZYGOTOWANIA

 

Wikszo Panien Modych korzysta z usug profesjonalnej fryzjerki i wizaystki, aby w dniu lubu olni wszystkich obecnych swoj urod. Pamitajmy jednak, aby fryzura czy makija jaki bdzie wam robiony w tym dniu nie by czym zupene nowym! Warto na jaki czas przed lubem wybra si na makija i fryzur próbn. Zostanie wtedy wam wykonana ta sama fryzura i ten sam makija jaki zostanie Wam zrobiony ju w dzie lubu. Jest to bardzo wane, bo w niektórych fryzurach moe by nam mniej korzystnie ni w innych. Warto wic duo wczeniej dopasowa odpowiednie uoenie wosów. Podobnie jest z makijaem. Niektóre kolory bardziej do Was pasuj, a innie nie. Warto to wszystko wczeniej sprawdzi, aby na godzin przed lubem nie okazao si, e bdzie trzeba zmywa makija i robi go ponownie!

 

Jeli chcecie, aby podczas ubierania w domu towarzyszy wam fotograf i kamerzysta wybierzcie jasny i w miar przestronny pokój. Pamitajcie, e wszystkie zbdne rzeczy bd na filmie i zdjciach jedynie przeszkadza. Warto wic zadba o porzdek w pokoju. Pamitajmy, e póniej kady kto bdzie oglda Wasz film na pewno zauway baagan i brudne skarpetki na pododze:)

 

Po drugie: BOGOSAWIESTWO

 

W pokoju, w którym bdzie miao miejsce bogosawiestwo równie warto zachowa porzdek. Powinien by to take przestronny pokój. Pamitajmy, e bdzie musiao zmieci si tam kilka osób! Nie róbcie jednak zbyt duego zamieszania. Niech w pokoju bd obecne tylko osoby, które naprawd s tam potrzebne. Rodzice, Para Moda, fotograf i kamerzysta to ju jest 8 osób. Tyle w zupenoci wystarczy.

 

Zaplanujcie wczeniej z fotografem i kamerzyst gdzie bdzie kto sta. Lepiej, aby wszystko toczyo si bokiem do okna, a fotograf i kamerzysta stali bezporednio pod oknem. Jako zdj bdzie wtedy duo lepsza, ni tych, robionych pod wiato. Jeli pokój bdzie wystarczajco jasny i soneczny nie bdzie koniecznoci uywania lampy byskowej, co nie bdzie Was niepotrzebnie stresowa i rozprasza w tym wanym dla Was momencie.

 

 

Po trzecie: LUB

 

Bardzo czsto swoimi wyborami moecie pomóc fotografowi i kamerzycie, a równie czsto nieco uprzykrzy im ycie. Najlepsze do fotoreportau s oczywicie w miar jasne kocioy, przestronne i takie, które nie maj np. ótych okien. Jeli koció jest jasny nie bdzie trzeba uywa lamy byskowej co na pewno odbije si w pozytywny sposób na jakoci zdj. Zabawa zaczyna si jeli np. koció jest bardzo wysoki (nie mona odbi wiata lamy od sufitu) i ma óte okna (wszystkie zdjcia bd miay óte zabarwienie). Profesjonalny fotograf lubny na pewno da sobie z tym wszystkim rad i zdjcia bd rewelacyjne. Ale jeli nie chcecie przepaca i fotografem ma by wasz wujek, a filmowa bdzie ciocia efekty kocowe mog by jednym sowem opakane.

 

Kiedy ju zajmiecie swoje miejsca nie bójcie si zapa si za rce, umiecha si do siebie, lub czasami zerkn w swoj stron. Nie musicie siedzie z powanymi minami, i czeka jak na egzekucj. Nawet jeli nie wszystko jest tak jak sobie zaplanowalicie UMIECHAJCIE SI!

 

Kiedy ju nadejdzie moment skadania przysigi pamitajcie, e mówicie j do siebie, a nie do ksidza. Stacie twarzami naprzeciwko siebie. A kiedy ju zakadacie sobie obrczki róbcie to powoli. Najlepiej trzymajc obrczk dwoma placami, a nie ca rk. Dziki temu bdziecie mieli adne zblienie na lubnym filmie i na zdjciach. Jeli macie na to jaki wpyw, nie dajcie si zabra w gb prezbiterium. Fotograf ani kamerzysta nie moe tam wchodzi. Albo wic nie bdziecie mieli zblie, albo bdzie trzeba zama kilka zasad i wej na terytorium zakazane. Profesjonalny fotograf lubny powinien mie w swoim plecaku ze sprztem równie dobry zoom, wic powinien sobie z tym poradzi, ale moe jednak nie ryzykujmy:)

 

Jest kilka tradycji lubnych. Moecie pocaowa obrczki przed zaoeniem, moecie je pocaowa kiedy s ju na placu drugiej poówki, albo nie caowa ich wcale, a pocaowa si dopiero na koniec. Pamitajmy, e pocaowa moecie si nawet wtedy, kiedy ksidz nic o tym nie mówi. Na pewno si nie obrazi!

Jest jeszcze jeden bardzo wany moment podczas mszy. Wtedy, kiedy ksidz mówi: przekacie sobie znak pokoju. Najpierw podajcie sobie nawzajem rce, póniej ucinijcie donie wiadkom, a na koniec podjedzcie do rodziców. Na pewno bdzie im niezwykle przyjemnie!

 

Wart równie szepn sówko dla weselnych goci. A najlepiej krzykn baaardzo gono: NIE SIADAJCIE Z TYU! Niech zajmowanie miejsc zaczn od pierwszej awki, a nie od ostatniej. Zdecydowanie najbliej powinna siedzie najblisza rodzina Modych. Ta dalsza nieco dalej. Ale nie w ostatniej awce!  Przykro póniej oglda film i zdjcia, na których widzi si puste awki. Przypomnijcie gocia  równie, e kiedy ju zakoczy si msza, a ksidz ju pójdzie do zakrystii jest to czas dla nich, aby wyszli. Wy oczywicie zostajecie na swoich miejscach, aby si pomodli. Poczekajcie, a ju wszyscy wyjd. Wtedy powinien zabrzmie marsz Mendelsona i to jest sygna dla Was, aby wsta i spokojnie wyj. Nie spieszcie si. Idzie powolutku i patrzcie przed siebie. Nie pod nogi i nie rozgldajcie si dookoa. Patrzcie na wprost.    

 

Jeli bdziecie mieli jaki wpyw na to, w jakim miejscu podpisywa bdziecie lubne dokumenty zróbcie to w kociele, przy osobnym stoliku a nie na otarzu lub w ciemnej i ciasnej zakrystii. Dziki temu bdzie mona zrobi adne zblienie Waszych doni podpisujcych dokumenty. Pamitajcie, e fotograf i kamerzysta nie bd mogli pój za Wami za otarz! Zadbajcie równie, aby podpisy byy skadane jakim adnym dugopisem, albo piórem. Ono te bdzie widoczne na zdjciu!

 

Po czwarte: PO LUBIE

 

Po wyjciu z kocioa na pewno zostaniecie obsypani rónymi drobiazgami. Mog to by pieniki, konfetti, patki kwiatów, lub gocie mog dmucha w wasz stron bakami mydlanymi. Niech bdzie tego duuuo! Niech robi to wszyscy! Nie tylko dzieci! Niech ta chwila bdzie naprawd szalona i niezwyka! I umiechajcie si! 

 

Podczas skadania ycze stacie w jakim adnym miejscu. Jeli dzie jest bardzo soneczny znajdcie jakie zacienione miejsce. Jeli dzie jest pochmurny nie chowajcie si nigdzie pod cianami. Stacie tam gdzie bdzie jasno.

 

Jeli bdziecie chcieli zrobi sobie zdjcie grupowe przed kocioem, nie ma problemu! Jeli koció nie ma schodów moe by to jednak problem. Jeli uda Wam si zorganizowa jakie aweczki bdzie duo lepiej i kady z goci bdzie widoczny na zdjciu.

 

Po pite: WESELE

 

W przypadku wesela, a cilej przy wyborze sali, na której bdzie miaa miejsce zabawa weselna, równie moecie nieco pomóc lub utrudni ycie fotografowi i kamerzycie. Najlepszym rozwizaniem jest sala z jednolitym, biaym sufitem. Do zdj bdzie ona idealna. wiato adnie odbije si od jej powierzchni i w efekcie zdjcia bd delikatnie, naturalnie owietlone. Kiedy wybieracie sal w stylu tawerny (drewniany, lub somiany sufit, ciemne wntrze) moecie mie pewno, e fotograf bdzie mia trudny orzech do zgryzienia. Na pewno zajmie mu chwil czasu zanim dobierze odpowiedni balans bieli, moc lamy itp. Profesjonalici poradz sobie szybko i sprawnie i Wasze zdjcia nie strac na jakoci. Jednak amator moe zwyczajnie ola spraw i zamiast odpowiednio ustawi balans bieli, moc bysku i korzysta ze wiata odbitego bdzie byska Wam prosto w twarz. Wtedy, niestety, Wasze zdjcia mog  nie by zbyt adne.

 

Wane s równie ozdoby rozwieszone na weselnej sali. Jeli bdziecie mieli wpyw na ich kolor wystrzegajcie si mocnych óci i zieleni. No chyba, e chcecie, aby Wasze twarze miay pikny, zielonkawy odcie. Najlepsze s delikatne róe i bee.

 

Zanim wejdziecie na sale, rodzice przywitaj was chlebem i wod (tudzie wódk). Zanim wypijecie upewnijcie si czy za Wami jest odpowiednio duo miejsca. To pozwoli Wam rzuca kieliszkami z radosnymi minami, bez obaw, e przypadkiem jaka ciocia moe dosta kieliszkiem w oko!

Pamitajcie, e im wicej podczas wesela jest atrakcji tym lepiej! Jeli macie co zaplanowane, poinformujcie o tym fotografa i kamerzyst nieco wczeniej. Dobrze jeli bd znali plan zabawy, o której na sal wjedzie tort, o której bd podzikowania dla rodziców, kiedy zostan odpalone sztuczne ognie. Oni te musz si do tego przygotowa!  

 

A kiedy ju na sale wjedzie tort powicie chwil dla siebie, zanim oddacie go gociom! Ukrojcie pierwszy kawaek wspólnie, naócie sobie na talerzyki i nakarmcie si nim! Niech Panna Moda da kawaek dla Pana Modego i odwrotnie! Nie spieszcie si! Jeli chcecie moecie najpierw uy yeczek, póniej palców, a na kocu moecie urzdzi sobie walk na bit mietan! Dlaczego by nie?!

 

Jest jeszcze jedna wana chwila podczas wesela. Rzucanie welonem i musznikiem! Tak, wiem, fajnie jest taj inne panny tacz dookoa Panny Modej, ale jeli tylko to moliwe, zróbcie tak jak w amerykaskim filmie! Niech stan wszystkie dziewczyny bezporednio za Pann Mod. Walka o welon bdzie bardziej zacita, wszystkie panny bdzie wida na zdjciach, a same fotografie bd duo ciekawsze! Jeli ju jednak panny musz taczy dookoa to kochana Panno Moda: rzu welon za siebie. Nie do przodu, ani nie w bok, albo ustal wczeniej z fotografem w któr stron chcesz rzuci. Warto bowiem si do tego przygotowa i w odpowiedni sposób pokaza to na zdjciu!

 

Po szóste: NAJWANIEJSZE!

 

Jeli ju wynajmujecie fotografa i kamerzyst to na pewno pacicie im dosy sporo pienidzy za ich prac. Oni znaj swoje miejsce i wiedz co powinni zrobi. Znaj swoje obowizki. Na pewno widzielicie wczeniej ich zdjcia i filmy. Moecie im zaufa. Wiecie przecie, e umiej to robi. Nie potrzeba wtedy, aby wszystkie ciocie i wszyscy wujkowie ‘pomagali’ fotografowi i kamerzycie. Nawet jeli podczas przysigi wyskoczy jeden go z awki i podbiegnie do otarza moe by to problem. Fotograf i kamerzysta prócz skupianiu si na odpowiednim udokumentowaniu tej najwaniejszej chwili bd jeszcze musieli uwaa, aby nie zapa w kadr tych dodatkowych osób, ani przypadkiem na adn z nich nie wpa i aby samemu nie potkn si o jakiego fotografujcego na klczkach kuzyna. Oczywicie jeli ju w kadr wpadnie wujek i ciocia nie da si tego wyci. Zamiast romantycznych zdj na tle kocioa bdziecie mieli siebie na pierwszym planie a w tle peno ludzików z aparatami. Co kto lubi:)

 

Pamitajcie równie, e fotograf i kamerzysta na lubie i weselu musz dziaa RAZEM! Jeli s to dwie osoby, które nigdy wczeniej si nie znay mog mie problem podczas wspópracy. Kady z nich jest tylko czowiekiem i mog si po prostu nie dogada. Kamerzysta nie bdzie si przejmowa, e wanie psuje ujcie fotografowi i odwrotnie. Fotograf podczas przysigi podejcie sobie do Was i zasoni cay kadr kamerzycie swoimi plecami. Uwierzcie, naprawd zdarzaj si takie sytuacje. Nie jest to profesjonalne, jednak ludzie trafiaj si bardzo róni… Jeli zamawiacie fotografa i kamerzyst ‘ w pakiecie’ moecie mie pewno, e te dwie osoby dobrze si znaj i bd umiay ze sob wspópracowa. Wzajemnie bd dbay o to, aby nie przeszkadza w pracy drugiemu.

 

Malwina Aurelia Atras

FOTOGRAF LUBUSKIE

FOTOGRAF GORZÓW / FOTOGRAF ZIELONA GÓRA

Malwina Aurelia Atras, fotograf gorzów, lub, wesele, studio fotograficzne gorzów wlkp., fotograf zielona góra, fotograf sulechów, fotograf midzyrzecz, fotograf skwierzyna, fotograf lubuskie, fotograf na lub i wesele, fotografia okolicznociowa, fotograf wiebodzin, najlepszy fotograf w wojewodztwie lubuskim, Malwina Aurelia Atras, fotograf gorzów, lub, wesele, studio fotograficzne gorzów wlkp., fotograf zielona góra, fotograf sulechów, fotograf midzyrzecz, fotograf skwierzyna, fotograf lubuskie, fotograf na lub i wesele, fotografia okolicznociowa, fotograf wiebodzin, najlepszy fotograf w wojewodztwie lubuskim, fotograf lubuskie, fotograf zielona góra, zdjcia lubne zielona góra, usugi foto zielona góra, sulechów fotograf, fotograf skwierzyna, fotograf miedzyrzecz, wiebodzin fotograf, zdjcia lubuskie, Malwina Aurelia Atras, fotograf gorzów, lub, wesele, studio fotograficzne gorzów wlkp., fotograf zielona góra, fotograf sulechów, fotograf midzyrzecz, fotograf skwierzyna, fotograf lubuskie, fotograf na lub i wesele, fotografia okolicznociowa, fotograf wiebodzin, najlepszy fotograf w wojewodztwie lubuskimfotograf wiebodzin zdjcia rodzinne sesje dziecice sesje zdjciowe fotograf gorzów fotograf lubuskie zdjcia reklamowe lubuskie zdjcia dla firm gorzów lub wesele szczecin fotograf pomorskie pozna fotograf lub wesele wielkipolska sesje zdjciowe zdjcia lubne fotograf na lub i wesele szczecin fotograf pozna usugi fotograficzne dla firm zdjcia dla firm szczecin fotograf na lub i wesele szczecin pomorskie fotograf pozna fotograf wielkipolska lub wesele kamerzysta zdjcia lubne fotoreporta lubny szczecin pozna fotograf gorzów fotograf zielona góra fotograf lubuskie lub wesele kamerzysta szczecin  lub wesele  fotograf zielona góra zielona góra zielona góra fotograf zachodniopomorskie usugi fotograficzne zachodniopomorskie fotograf zielona góra lubuskie  fotofrafen hochzeiten potsdam berlin bernau eberswalde spremberg greifsald stralsund lubeka rostck brema hochzeiten drezno brandenburg hamburg stuttgart frankfurt munchen hochzeiten neugeboren hochzeitstag hochzeitsfotograf babies buissnes journalismus fotos prautpaares fotografiren engagements shooting zivilhochzeit hochzeitsreportagen berlin potsdam hochzeit fotograf gorzów fotograf zielona góra fotograf lubuskie fotograf wiebodzin fotograf midzyrzecz fotograf skwierzyna lub wesele zdjcia lubne fotograf gorzów fotograf lubuskie lubuski fotograf 
 
 
Copyright © 2010 atrasphotography.pl. All rights reserved.

Projekt i wykonanie freshcreation.pl.